Download the App!

show episodes
 
A
Aprenda Chino

1
Aprenda Chino

ChinoCastellano.com

Unsubscribe
Unsubscribe
Mensual
 
Curso progresivo y detallado de Chino Mandarín. Cuenta con diversas lecciones y variados niveles de dificultad empezando desde cero. Las primeras cuatro lecciones son totalmente gratuitas. A medida que avance, encontrará más expresiones en chino que en español, con el fin de potenciar su fluidez. Para conocer todos los recursos y aprovechar todas las ventajas que ofrecemos, le invitamos a que visite nuestro sitio web.
 
Loading …
show series
 
Lección 180: Repaso 3 del Nivel 3 En esta lección aprenderá: N?míngti?n k?y?g?n w?y?q?qùdiànzi sh?ngdiàn ma? W?x?yào m?i y?tái x?nde diànn?o D?ngrán k?y? K?shìn?wèi shénme x?yào w?g?n n?y?q?qù? Y?nwèi w?duìdiànn?o de d?ngx?búshìh?n li?oji? Su?y?w?x?wàng n?k?y?tu?jiàn w?y?xi?b?jiào h?o de páizi K?shìdiànyuán y?k?y?huídán?de wèntía Méi cuò K?shìw?bút…
 
Lección 179: Repaso 2 del Nivel 3 En esta lección aprenderá: W??n?z?nme m?i le nàme du?d?ngxi W?j?nw?n yào q?ng w?tóngshìlái w?ji?ch?fàn Su?y?w?j?nti?n d?u huìh?n máng O?n?x?yào b?ngmáng ma? Xièxiè, n?zh?n t?ti? N?k?y?b?ng w?b?zhèxi?d?ngxi fàng zài zhu?zi shàngmiàn ma? M?i y?zh?ng y?zi de qiánmiàn x?yào y?ge pánzi?y?ge w?n, y?ge b?izi, háiy?u y?ge …
 
Lección 178: Repaso 1 del Nivel 3 En esta lección se repasará: Xiàge l?bài y?shìjiàrì Su?y?w?zhège zh?umòy?u s?n ti?n de jiàrì Y?u n?xi?shìqíng n?juéde k?y?tu?jiàn w?zuòde ma? N?k?y?ch?qùl?xíng a T?ng q?lái hái búcuò K?shìw?bùxi?ng qùtài yu?n de dìf?ng N?k?y?zuòhu?ch?qùbiéde chéngshìkàn kàn a K?shìw?bùzh?dào yào qùn?l?érqi?yào zuòshénme N?k?y?zh?o …
 
Lección 177: Conocer chicas en un bar En esta lección aprenderá: N?kàn q?lái h?n lèi N?zuóti?n w?nshàng méiy?u shuìjiào ma? W?shuìle, k?shìméiy?u shuìb?o W?zuów?n g?n y?xi?péngy?u qùle ji?ba Dào j?nti?n z?oshàng sìdi?n cái huíji? Nàn?zài nàbi?n y?dìng jiàn dào le h?ndu?ge pi?oliàng de n?sh? Zài nàbi?n w?rènshìle y?ge w?rènwéi f?icháng k?ài de n?sh?…
 
Lección 175: Mi nuevo teléfono móvil En esta lección aprenderá: n?kàn W?m?i le y?zh?x?nde sh?uj? Kàn q?lái h?n bàng Duì a Zhèshìzuìx?nde ku?nshì. W?zh?dào Xiànzài zhèzh?ng ku?nshìh?n liúxíng W?h?ndu?de péngy?u d?u y?u W?y?wéi zh?y?u w?y?u Nàn?m?i sh?uj?shìy?nwèi t?de g?ngnéng bàng?háishìku?nshìh?n liúxíng? Li?ng ge d?u y?u Sh?uj? ku?nshì liúxíng Y?…
 
Lección 173: Comprando calidad En esta lección aprenderá: Bùh?o yìsi?k?y?q?ngwèn y?xiàma? D?ngrán k?y? N?x?yào w?b?ng n?shénme máng? Wèi shénme zhètái zhàoxiàngj?nàme guì? Y?nwèi t?shìy?ge h?n y?umíng de páizi Rúgu?w?m?i le?f?xiàn zhètái xiàngj?de p?nzhíw?bùx?hu?n W?k?y?tuìhuòma? N?k?y?zài q?ti?n nèi náhuílái zhèl? zhàoxiàngj? páizi p?nzhí tuìhuò N…
 
Lección 172: Ponga atención a su alimentación En esta lección aprenderá: N?zuìjìn kàn q?lái b?jiào shòu O?tài bàng le? N?zh?ngyúf?xiàn le? Zuìjìn w?h?n zhùyìw?ch?de shíwù. Su?y??n?xiànzài d?u ch?shénme? Z?oc?n ch?y?ge miànb?o?y?ge dàn?háiy?u y?b?i gu?zh? W??nàzh?ngw?ne? W?zh?ngw?ch?y?w?n fàn?y?kuài ròu?g?n li?ng fèn sh?cài Nàw?nshàng y?shìch?g?n zh…
 
Lección 170: Preparación de un viaje En esta lección aprenderá: W?zhèngzài zh?nbèi yào qùm?iguól?yóu Su?y??w?bìx?yào hu?h?ndu?shíji?n b?h?ndu?shìqíng xi?n zuòwán B?rúshu?ne? W?yào xi?n qùyínháng b?qián huàn m?ij?n Zài qùl?xíng shèfùw?de f?ij?piào qián N?h?o xiàng huìhu?h?ndu?qián Shì a W?bìx?g?n w?bàba jièqián Y?nwèi w?xiànzài zhuàn de qián hái búg…
 
Lección 167: Ahorrar dinero para viajar En esta lección aprenderá: W?yào cóng xiànzài k?ish?cúnqián le O, n?d?suàn yào m?i guìde d?ngxi ma? Búshì, w?d?suàn míngnián yào ch?guól?yóu Su?y?n?x?yào h?ndu?qián ma? Méi cuò W?t?ngshu?nàbi?n mài de d?ngxi d?u bùpiányí G?n Táiw?n ch? h?ndu? Su?y?n?yào z?nme cúnqián? Cóng xiànzài k?ish? W?huìb?w?m?i y?ge yuè…
 
Lección 166: Entregar tareas o deberes En esta lección aprenderá: N?wèi shénme méiy?u xi?n?de g?ngkè? Y?u y?xi?zìw?búhuìxi? Nàn?k?y?yòng zìdi?n ? W?zh?dào K?shìw?zuóti?n wàngjìb?zìdi?n dài huíji? H?o, n?xi?n yòng p?ny?n b?dáàn xi?xiàlái D?ng xiàkè hòu Zài b?g?ngkèji?o g?i w? Zìdi?n Wàngjì Dáàn di?n Àn…
 
Lección 164: Solicitando un trabajo En esta lección aprenderá: q?ng jìn Nàbi?n q?ng zuò Xièxie X?yào h?di?n shénme ma? W?q?ng w?mìsh?náguòlái Bú yòng máfan le, xièxie H?o, j?nti?n lái zhèl?y?u shénme shìq?ng? W?xi?ng q?ngwèn W?y?u méiy?u j?huìnéng zài guìg?ngs?fúwù? J?huì, k?néng y?u Dànshì, wèi shénme n?huìxi?ng zài zhèji?g?ngs?g?ngzuò? W?kàn guòn…
 
Lección 162: Tengo una cita de amor En esta lección aprenderá: N?j?nti?n z?nme chu?n de nàme piàoliàng? Y?nwèi w?yào g?n y?ge nánsh?ng qùyu?huì N?ge nánsh?ng nàme xìngyùn? Shìw?tóngshìjièshào g?i w?rènshi de Nàn?men li?ngge yào qùn?l?yu?huì? Zh?shìyìqi ch?qùch?ge fàn Zhèyàng k?y?ràng w?gèng jìn yíbùde rènshi t? H?o, w?zh?dào le Jìde búyào tài w?n h…
 
Lección 160: Malos hábitos En esta lección aprenderá: Xiànzài f?ngbiàn g?n n?liáoti?n ma? K?y? N?xi?ng g?n w?liáo shénme? W?t?ngshu?n?ji?o dào le y?ge x?nde n?péngy?u T?méi gàosùn?w?men y?j?ng f?nsh?u le ma? Z?nme nàme kuài? Duì ? T?y?u h?ndu?w?t?oyàn de xíguàn, ràng w?h?n shòu bùli?o B?rúshu?y?u n?xi?? T?bùx?hu?n ch?h?ixi?n W?ài ch?h?ixi?n Háiy?u …
 
Lección 158: Presión por trabajar horas extras En esta lección aprenderá: Wèi shénme n?j?nti?n nàme w?n cái huíji?? Y?nwèi l?ob?n yòu yào w?j?nti?n zài g?ngs?ji?b?n N?zuìjìn h?o xiàng chángcháng ji?b?n N?de g?ngzuòyídìng h?n x?nk? Duì, zuìjìn g?ngzuò de y?lì h?n dà Y?méiy?u shénme shíji?n k?y?xi?xi N?y?ngg?i yào g?n n?de l?ob?n bàoyuàn y?xià Suàn l…
 
Lección 156: Mi secretaria le ayudará a programar una cita En esta lección aprenderá: Wéi? Q?ngwèn shìLín xi?nsh?ng ma? W?shìYáng xi?oji? Yáng xi?oji?nín h?o Y?u shénme x?yào w?b?ngmáng de? W?y?u y?xi?shìqíng xi?ng yào zh?o n?t?olùn W?men shénme shíhòu k?y?jiànmiàn? W?zhège l?bài y?u h?ndu?huìyào k?i Bùrán, n?xi?n qùzh?o w?de mìsh? T?huìb?ng n??npá…
 
Lección 155: Mi oficina nueva En esta lección aprenderá: Zh?n xièxie n?lái kàn w? Bú yòng nàme kèqì W?zh?xi?ng lái kàn n?x?nde bàng?ngshì Jiùzài zhèl? N?juéde z?nme yàng? D?ngx?z?nme zhème sh?o Zh?y?u y?zh?ng zhu?zi g?n y?tái diànn?o ma? Duì ? Bùrán n?juéde zhèl?hái x?yào shénme ma? W?juéde k?y?zài zhu?zi shàng fàng y?xi?hu? W?bùx?hu?n máfán de g?n…
 
Lección 153: Deberes escolares En esta lección aprenderá: L?osh?, w?de k?oshìxi?wán le h?nhao N?h?n c?ngmíng W?k?y?g?n biéde tóngxuéliáoti?n ma? Bù xíng! Háiy?u rén háiméi xi?wán Su?y?n?yào ?njìng y?di?n, ràng t?men zhu?nx?n xi?wán Nàw?xiànzài y?ngg?i zuòshénme? N?xiànzài k?y?xi?n xi?n?de huíji?g?ngkè Zhèyàng n?j?nti?n w?nshàng jiùk?y?z?o y?di?n xi…
 
Lección 149: Estación del tren En esta lección aprenderá: Q?ngwèn y?xià Zhèb?n g?ngch?shìdào Sogo b?ihuòg?ngs?ma? Zhè b?n ma? Bú shì N?y?ngg?i yào zuòq?shíw?hào de g?ngch? H?o Nàn?zh?dào n?l?mài ch?piào ma? Shàngch?m?i jiùk?y?le Nàw?y?ngg?i zài n?y?zhàn xiàch?? Sogo bútài yu?n Dàgài zài guòw?zhàn zu?yòu jiùdào le F?icháng xièxie n?de b?ngmáng! Búkè…
 
Lección 148: Invitación a un asado En esta lección podrá aprender: tóngyàng Xià x?ngqí y? shì y?ge jiàrì N?d?suàn qùn?l?? W?de tóngxuéq?ng w?qùt?men ji?k?oròu W?h?n ji?méiy?u kàndào t?men le H?n qídài kàndào t?men xiànzài biàn de z?nme yàng Zhùn?wán de kuài lè Jiàrì Tóngxué k?oròu Qídài Biàn Kuàilè d?suàn k?o suàn Tong…
 
Lección 147: Anteriormente él fue Chef En esta lección podrá aprender: Zhège shíwùf?icháng h?o ch? Shì shéi zuò de? Shìwòl?og?ng zh?de Zh?nde ma? N?de l?og?ng zhème lìhài a? Duì a T? zh?qián shì y?ge chúsh? ?, nánguài Lái, du?ch?yìdi?n ba W?zh?nde h?n xi?ng ch? Dànshìw?y?j?ng ch?b?o le Zh? chúsh? nánguài Ch?b?o b?o chú guài…
 
Lección 146: Mi billetera ha desaparecido En esta lección podrá aprender: W?de qiánb?o bújiàn le Zh?nde ma? N?zuìhòu y?cìkàndào t?shìzài shénme dìf?ng? T?j?nti?n yìzhíd?u zài w?wàitào de k?udài l?miàn Bú yòng d?nx?n W?men xi?n qùzh?o j?ngchá, zài xi?ng xi?ng biéde bànf? W?zh?n x?wàng néng kuài di?n zh?odào w?de qiánb?o Y?nwèi l?miàn y?u h?ndu?qián …
 
Lección 144: Realmente ese es un mal hábito En esta lección aprenderá: J?nti?n shìw?dìyícìjiàn w?nánpéngy?u de fùm?q?n N?k?y?g?i w?y?xi?jiànyìma? K?y?a N?y?ngg?i yào dài y?ge l?wùqùsòng g?i t?men H?o zh?yì Háiy?u biéde ma? N?yídìng yào y?u l?mào Háiy?u bùnéng chídào Nàw?zuìh?o xiànzài k?ish?zh?nbèi Y?nwèi w?t?ngcháng d?u huìchídào Nà zh?n shì y?ge …
 
Lección 142: dormí demasiado En esta lección aprenderá: N?zuìjìn wèishénme cháng chídào? Zh?n bùh?o y?si W?shuìguòtóu le W?y?ngg?i shìq?di?n q?chuáng de K?shìw?de nàozh?ng méiy?u jiào Zhège jièk?u tài làn le N?duìn?de g?ngzuòy?ngg?i yào zài rènzh?n y?di?n. Duìbuq? Xiàcì bú huì zài zhè yàng le chídào Guòtóu nàozh?ng jièk?u làn rènzh?n Chí Jiè nào J?…
 
Lección 141: me siento enfermo En esta lección aprenderá: Yí, n? z?nme le? W? h?o xiàng sh?ngbìng le N? juéde sh?nt? n?l? bù sh?fu? tóu tòng hóulóng tòng Háiy?u késòu N? dàgài shì g?nmào le N? yào qù kàn y?sh?ng ma? bú yòng kàn W? xi?ng ch? yào g?n shuìjiào y?ngg?i jiù huì h?o le tòng hóulóng késòu G?nmào yào hóu lóng ké sòu mào G?n…
 
Lección 139: Ya casi termino de escribir En esta lección aprenderá: N? xi? wán le ma? Chàbudu? le K?shì háiy?u yì xi? dìf?ng bù q?ngch? g?i z?nme xi?. méi gu?nx? N? màn màn xi? N? xi? h?o de shíhòu, zài gàosu w? H?o, rúgu? w? x?yào n?de bàngmáng, zài q?ng n? guò lái méi wèntí xi? Tiánxi? Tiánxi? y?ge bi?ogé wán chàbudu? q?ngch? Bi?o Gé Q?ng Ch? Tiá…
 
Lección 137: Él está en un gran problema al mentirme En esta lección aprenderá: W? g?n n? shu? y? jiàn shìqíng Z?nme le? W? nánpéngy?u shu? T? zuóti?n w?nshàng ji? di?n jiù huíqù shuìjiào le K?shì w?de lingwài y?ge péngy?u g?n w? shu? T? zuóti?n w?nshàng shí di?n zài y?ge pàiduì kàndào w? nánpéngy?u Zh?nde ji?de? Zh?nde T? wèi shénme piàn w?? N? ná…
 
Lección 136: pasteles y regalos En esta lección aprenderá: N? j?nti?n huì y?zhí d?i zài zhèl? ma? N? yào ch?qù ma? Míngti?n shì w? péngy?u de sh?ngrì Su?y? w? xiànzài yào qù m?i y?ge l?wù sòng g?i t? Nà n? xi?ng yào m?i shénme d?ngxi g?i t?? W? háiméi quèdìng K?shì w? bìx? zài m?i y?ge dàng?o Zhù n? h?o yùn xièxie n? W? m?shàng jiù huí lái le L?wù …
 
Lección 135: No seas tonto En esta lección aprenderá: Xi?n d?ng y?xià Ràng w? lái b?ng n? k?i mén. O, xièxie - n? zh?n t?ti? Yí, zhège mén z?nme l? bù k?i? N? z?nme nàme bèn? Zhège mén shì yào yòng tu? de cái d? de k?i O, w? cháng cháng g?o bù d?ng tu? g?n l? Nà bú zhòngyào Kuài y? di?n jìn qù ba t?ti? Bèn tu? chángcháng g?o bù d?ng L? Kuài Ti? jìn…
 
Lección 133: Planes futuros En esta lección aprenderá: N?xiànzài hái zài niàn dàxuéma? Shìde N?xi?ng guòn?y?hòu yào zuòshénme ma? Y?nwèi w?men xiànzài xuéde kèchéng d?u g?n diànn?o y?u gu?nx? Su?y?w?dàbùfèn de péngy?u xi?ng yào d?ng diànn?o g?ng chéngsh?. Nàn?ne? Qíshíw?xi?ng yào zuòy?ge w?zìj?de w?ngzhàn yòng lái zuòsh?ngyì Zhèzh?yìh?n búcuò Niàn …
 
Lección 131: Doctores e ingenieros En esta lección aprenderá: Zuìjìn n? guò de rúhé? N? bù zh?dào w? shàng ge yùe g?ng jiéh?n le ma? Ó, zh?nde ma? G?ngx? n?! Shì zh?qián w? jiàn guò de nà y? wèi g?ng chéngsh? ma? Bú shì t? Shì w? hòulái rènshi de yí wèi y?sh?ng T? h?n xìngyùn y?u n? zhè wèi piàoliàng de l?o pó W? y? h?n xìngyùn y?u t? zhè wèi h?o l…
 
Loading …

Guia de referencia rapida

Google login Twitter login Classic login